شرایط عمومی پذیرش

- واحد فناور متقاضی عضویت در مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه صدا و سیما می‌بایست «شیوه نامه انتفاع دانشگاه ازشرکت ها و واحدهای فناور مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه صدا و سیما» را مطالعه و قبول نماید.

 

«شیوه نامه انتفاع دانشگاه ازشرکت ها و واحدهای فناور مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه صدا و سیما»

 

2- واحد فناور متقاضی پذیرش عضویت در مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه صدا و سیما متعهد می‌شود پیش از پذیرش، محل دفتر اصلی خود به این مرکز انتقال دهد.

 

«آیین نامه جامع جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه صدا و سیما»