خدمات پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه

خدمات معاونت علمی و فناوری به شرکت های خلاق در حوزه ی پشتیبانی، تامین مالی و جذب سرمایه:

1- خدمات مالی صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق (کلیک کنید)

2- تسهیل در صدور ضمانتنامه (کلیک کنید)

3- جذب سرمایه طرح های خلاق و نوآور (کلیک کنید)