موارد عدم پذیرش

- شرکت‌ها و هسته‌هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند.

- شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.

- شرکت‌هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.

- شرکت‌ها و هسته‌هایى که فعالیت اصلى آنها حول موضوع آموزش (ارایه و برگزارى دوره‌هاى آموزشى کوتاه مدت) مى‌باشد.

- شرکت‌ها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات.

- شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.

- شرکت‌ها و هسته‌هایى که فعالیت آنها صرفا بازرگانى است.

- شرکت‌هایی که نتوانند موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را مبنی بر بلااشکال بودن سهامداری عضو هیئت علمی، ارایه نمایند.