سؤالات متداول در حوزه آموزش های مجازی

دانشگاه صدا و سیما خود را موظف و متعهد می داند با توجه به مهارتی بودن دوره ها و به ویژه برای دوره های مجازی، با بهره گیری از کادر مجرب و متعهد در حوزه آموزش مجازی و زیرساخت و مخصوصاً با استفاده از اساتید مهارت محور در حوزه مربوطه، به کیفیت مطلوب و مورد انتظار از دوره دست یابد. مسلماً این تضمین کیفیت، باهمکاری و همت دانشپذیران گرامی و مشارکت حداکثری ایشان در فعالیت های دوره (کلاس مجازی، حل تمرینات هفتگی، انجام مناسب پروژه پایان دوره، فعال بودن در کلاس، حضور واقعی داشتن در کلاس، فعال بودن در تمرینات مشارکتی و تالارهای گفتگو و …) به نحو احسن قابل دستیابی خواهد بود.

دوره ها اکثراً شامل سطوح مقدماتی تا پیشرفته است. در سطح مقدماتی، مبانی و اصول تئوری مربوط به دوره تدریس شده و تمرینات و نیز پروژه آخر دوره در حد سنجش میزان توانمندی دانشپذیر در زمینه تخصص مربوط به دوره است. در سطح پیشرفته نیز، توانمندی مهارتی دانشپذیر مطابق دانش فراگرفته در سطح مقدماتی پرورش داده می شود تا نهایتاً در پروژه پایان دوره، به صورت عملی، میزان مهارت مربوطه ارتقا یابد.

مدرک نهایی توسط دانشگاه صدا و سیما صادر و تسلیم دانشپذیر می شود. این مدرک با درج شماره و تاریخ مجوز، از مصوبات شورای محترم دانشگاه صدا و سیما است. این مدرک نشان دهنده کسب مهارت دانشپذیر در زمینه مورد تعلیم بوده و می تواند برای اشتغال در کارهای مهارتی به کارفرما ارائه شود.

 

مراحل پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی از داوطلبین، آپلود مدارک و واریز شهریه تماماٌ از طریق سامانه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه به نشانی http://lms.iribu.ac.ir/ صورت می پذیرد.