فرم درخواست پذیرش استارت آپ در مرکز رشد هنر و فناوری های رسانه ای دانشگاه صداوسیما

1- مشخصات سرپرست تیم:

2- معرفی اعضای تیم:
3- معرفی استارت آپ:
4- ایده ی استارت آپ:
5- مرحله ی استارت آپ:

6- توصیف محصول / خدمت:
7- ارزش استارت آپ:
8- ابداع و خلاقیت استارت آپ:
9- مشتری و ارزش آفرینی برای مشتری:
10- مدل کسب درآمد:
11- اندازه بازار:
12- زمان و هزینه ی استارت آپ:
13- تشریح نمونه اولیه:
14- مشابه داخلی یا خارجی استارت آپ:
15- مدت فعالیت استارت آپ:


16- ثبت حقوقی شرکت:


17- تجربه کاری در زمینه استارت آپ:
18- سوابق قبلی استارت آپ در دوره های شتابدهی:
19- سوابق قبلی استارت آپ در جذب سرمایه:
20- علت درخواست پذیرش:
21- استفاده بهینه از محل استقرار:
22- نحوه آشنایی با مرکز رشد:
کد بالا را وارد نمایید: