معرفى دوره پیش رشد و رشد

تعریف

دوره پیش‌رشد یک دوره آزمایشى است. کسانى در این دوره آزمایشى پذیرفته مى‌شوند که در مراحل مختلف فرایند پذیرش امتیاز کافى براى پذیرفته شدن در دوره رشد را به دست نیاورده‌اند ولى از طرف دیگر نیز شرایط‌شان بگونه‌اى نیست که بطور قطعى در اولویت پذیرش مرکز رشد دانشگاه صدا و سیما قرار نگیرند.

ویژگى‌ها

دوره پیش‌رشد از ویژگى‌هاى زیر برخوردار است:

- قرارداد 6 ماهه: مدت قرارداد استقرار پذیرفته‌شدگان دوره پیش‌رشد حداکثر 3 ماه است.

- محدودیت فضا: فضاى استقرار در دوره پیش‌رشد حداکثر 10 مترمربع است.

- برنامه اجرایى و گزارش‌گیرى: واحدها در دوره پیش‌رشد باید برنامه 3 ماهه با «اهداف ماهانه» تنظیم و به مرکز ارایه نمایند و گزارش عملکرد خود را نیز ماهانه به مرکز تسلیم کنند.

- محدودیت تبلیغات: براى واحدهایى که در دوره پیش‌رشد قرار دارند هیچگونه فعالیت تبلیغاتی از طرف مرکز، صورت نخواهد گرفت.

 

ارتقاء به مرحله رشد

واحدهاى پیش‌رشد در صورت ارایه عملکرد مطلوب و دستیابى به اهداف برنامه 3 ماهه خود به دوره رشد ارتقاء مى‌یابند. در آن صورت قراردادهاى استقرار چنین واحدهایى یکساله منعقد مى‌شود و محدودیت تبلیغاتى‌شان برداشته مى‌شود.