الزامات و توصیه‌هایى براى جلسه دفاع از طرح کسب و کار

الزامات

* ارایه مطالب را همراه با نمایش اسلایدهاى پاورپوینت انجام دهید.

* حضور تمامى اعضاى اصلى هسته یا شرکت در جلسه دفاع الزامى است.

توصیه‌ها

* در ارایه مطالب از تصاویر و فیلم هاى مربوطه بهره ببرید.

* گزارش هاى تحقیقاتى و نمونه هاى ساخته شده محصول را همراه داشته باشید (در صورت امکان).