دفاتر نوآوری و فناوری صنایع

در این دفاتر کارشناسانی از بخش تحقیق‌ و توسعه یا فناوری و نوآوری صنایع مختلف مرتبط با حوزه های هنر و رسانه (تولید رادیویی و تلویزیونی، علوم و فنون ارتباطات، هنرهای دیجیتال، فنی و مهندسی) مستقر می شوند تا با رصد کردن فعالیت‌ها و عملکرد واحدهای فناور مرکز و ارزیابی توانمندی‌های آنها، بتوانند در راستای زنجیره ارزش خود از قابلیت‌های این واحدها استفاده نمایند. حضور این بخش‌ها علاوه بر تاثیر بر رشد و پایداری واحدهای فناور، موجب خواهد شد تا زمینه لازم برای بازار‌محور شدن ایده‌های واحدهای فناور فراهم شود. دفاتری که به نمایندگی از صنایع در مرکز مستقر می‌شوند، باید از حجم قابل قبولی از فعالیت‌‌های تحقیق‌‌‌ و‌ توسعه‌، نوآوری و فناوری در زمینه فعالیت‌های واحدهای فناور عضو مرکز برخوردار باشند. همچنین صنایعی که این دفاتر نوآوری و فناوری را در مرکز ایجاد می‌کنند باید دارای توان مالی بالا، بازار بزرگ و ظرفیت جذب فناوری و نوآوری باشند. پذیرش این مراکز بر اساس آیین‌نامه تاسیس دفاتر نوآوری و فناوری صنایع انجام می‌شود.

 

«آیین نامه تاسیس دفاتر نوآوری و فناوری صنایع»