فرم مشخصات داوطلب دوره های آزاد

فایل Word ذیل را دانلود نموده و آنرا به دقت تکمیل کنید. سپس فایل تکمیل شده را در قالب فرمت PDF، در بخش تعبیه شده آپلود نمایید. قابل ذکر اینکه این فرم برای گزینش داوطلبان تعبیه شده است.

دانلود فایل

«داوطلب گرامی؛ فایل تکمیل شده را در قالب فرمت PDF، در این بخش آپلود نمایید:»