۞ مقام معظم رهبری:
نبض تپنده سازمان به واقع در این دانشگاه دارد می زند

اخبار اطلاعیه ها رشد و نوآوری آموزش آزاد